เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TRANSPORT & BUSINESS SCHOOL (ITBS)

” ITBS สถาบันสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ “

มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ /โลจิสติกส์ และแก้ไขปัญหาการการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ นับถึงปัจจุบัน ITBS ได้เปิดดำเนินการมาครบ 27 ปี และผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจฯ มากกว่า  20,000 คน หรือว่า 400 รุ่น มีหลักสูตรกว่า 30 หลักสูตร ครอบคลุมทุกสายงานด้านโลจิสติกส์