คำนิยม

ITBS สถาบันสร้างบุคลากรโลจิสติกส์ ป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทั้ง
จากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมศุลกากร, กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ITBS ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ITBS พยายามผลักดันและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลกรด้านโลจิสติกส์อยู่หลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อผลักดันการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน ITBS กับทางมหาวิทยาลัยทั้งข่าวสารทางวิชาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน