วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ITBS เป็นสถาบันอบรมโลจิสติกส์แบบครบวงจรในระดับต้นๆ ของประเทศไทย

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาบุคลากร และยกระดับความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์

ภารกิจ