หัวข้อ การขนส่งทางอากาศ (AIRFREIGHT)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

มาตรการด้านการบิน มีลักษณะเป็นมาตรการที่ ”กันไว้ดีกว่าแก้” หัวข้อนี้คำตอบ

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ การขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งระบบ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

6,500 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ เกี่ยวกับ ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางอากาศ

 1. ความหมาย และความสำคัญของภูมิศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
 2. ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางอากาศและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศที่สำคัญ
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องบิน
 4. ประเภทและลักษณะของเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง
 5. ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 6. ลักษณะอัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
 7. การคิดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 8. เอกสารการขนส่งทางอากาศ
 9. การขนส่งสินค้าอันตราย
 10. การขนส่งสัตว์มีชีวิต

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน