การขนส่งสินค้าผ่านแดน และพิธีการศุลกากร

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

การยินยอมให้มีสินค้าผ่านเขตอาณาจักรของตนเพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าอากรสำหรับสินค้าที่ผ่านแดนแต่อย่างใด เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าผ่านแดน
 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ หรือประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน (กรมศุลกากรในพื้นที่)
 3. ผุ้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ เรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ที่ทำงานในสายงานด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าผ่านแดน
 2. หัวหน้างาน และผู้บริหารในสายงานโลจิสติกส์

ค่าอบรม

12,000 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

*** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 1. เข้าใจหลักการ กระบวน ขั้นตอน การขนส่งสินค้าผ่านแดน
 2. สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
 3. ได้รับ Connection จากกลุ่มผุ้ประกอบการ และผู้ประสานงาน
 1. ความหมายและคำนิยามของการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดน
 2. กรอบความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนผ่านแดน ทวิภาคี GMS  ASEAN
 3. วิธีการขนส่งในระบบการข้ามแดนผ่านแดน
 4. การขนส่งสินค้าผ่านแดนหลายรูปแบบ การเลือกใช้เส้นทางการข้ามทางผ่านแดน
 5. การเลือกใช้เส้นทางการข้ามแดนผ่านแดน  จุดผ่านแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน
 6. การจัดเตรียมเอกสารผ่านพิธีการผ่านแดนที่อยู่ (Early Harvest+TAD) และไม่อยู่ในกรอบความตกลง RKC+GATT
 7. ประเภทของสินค้าที่ห้ามผ่านแดน ความรับผิดในเรื่องอากรตามปกติ และตามกรอบความตกลง
 8. การป้อนข้อมูลใบขน การติดตามสถานะใบขนและการเสียภาษี การเก็บข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิค

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงินภาพบรรยากาศการอบรม

รีวิวจากผู้เรียน