หัวข้อ พิธีการศุลกากร (CUSTOMS CLEARANCE PROCEDURES)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ขั้นตอน และเทคนิคการดำเนินงานพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ พิธีการขั้นตอนทางศุลกากร ทั้งขาเข้าและขาออก


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

5,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ เกี่ยวกับ พิธีการขั้นตอนทางศุลกากร ทั้งขาเข้าและขาออก

 1. ราชการและการศุลกากร ( Overview Customs Clearance)
 2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติศุลกากร
 3. พิธีการนำของเข้า-ส่งของออก
  • พิธีการนำของเข้า
  • พิธีการนำของออก
 4. พิธีการศุลกากรเฉพาะหน่วยงาน
 5. สิทธิประโยชน์
 6. พิธีการนำเข้าของต้องห้ามต้องกำกัด
 7. ก้าวสู่ e-customs กับกรมศุลกากร

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน