เอ็กเซลเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Microsoft Excel จะช่วยงานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูง หรือต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

การทำงานในปัจจุบัน อยู่ในภาวะแข่งขันค่อนข้างสูง หลายคนทำงานในลักษณะ Work Hard คือ ทุ่มเทในการทำงาน ขยัน แต่งานหรือผลของงานทั้งด้านคุณภาพและเวลาไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ต่างจากการทำงานในลักษณะ Work Smart ที่เน้นทำงานได้รวดเร็ว แต่มีประสิทธิภาพ มีระบบระเบียบ ทำงานเสร็จไวได้ตามวัตถุประสงค์

ทักษะที่สำคัญของคนทำงานที่ Smart ในปัจจุบัน ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทุกองค์กรต้องใช้ คือ Microsoft Office โดยเฉพาะ

Microsoft Excel หากเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง รู้สูตร และฟังก์ชั่นที่จำเป็น และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน จะช่วยลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุนต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งไม่ว่าจะทำงานในภาคอาชีพใดที่ไม่ใช่เฉพาะสายงานด้านโลจิสติกส์เท่านั้น

วัตถุประสงค์

  1. มีความเข้าใจการใช้งาน Excel อย่างถูกต้อง เพิ่มทักษะการใช้งาน Excel ให้ทำงานอย่างคล่องแคล่ว สามารถนำสูตรคำนวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น งาน HR, Inventory , Sale & Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. สามารถประยุกต์ใช้ สูตร ฟังก์ชั่น เป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อลดเวลาในการทำงาน รวมไปถึงลดตันทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม
  4. มุ่งสร้าง Hard skills และ Soft Skills ให้แก่ผู้ปฏิบัตงานและบุคคลากร
  5. พัฒนาบุคคลกรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์

พื้นฐานความรู้ผู้เรียน : ต้องใช้ Excel ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ ผู้สนใจทั่วไปและเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาบ้าง และ/หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า จัดซื้อ หรือ ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

หมายเหตุ : ผู้อบรมจะต้องนำ Notebook มาด้วย พร้อมลง MS Version 2013 ขึ้นไป

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

วิธีการชำระเงิน


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน