Halal Logistics Management (B Halal) รุ่นที่ 1

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ฮาลาล-ฮารอม ในมุมของผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าฮาลาล

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศ (Logistics Service Provider)
 2. ผู้เริ่มต้น การให้บริการการขนส่งสินค้าฮาลาล
 3. ผู้เริ่มต้น การนำเข้า-ส่งออก สินค้า ฮาลาล
 4. ผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าฮาลาล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ไม่จำกัดคุณสมบัติ


ค่าอบรม

14,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 1. สามารถนำความรู้หลักการพื้นฐานฮาลาล-ฮารอม ในชีวิตประจำวันมาปรับใช้ในการดำเนินการขนส่งสินค้าฮาลาล
 2. สามารถนำความรู้หลักมาตรฐานฮาลาลสำหรับการจัดการสินค้าและบริการ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 3. สามารถนำข้อมูลที่ได้ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. สามารถรับรู้สถานการณ์ตลาดสินค้าและบริการฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเทคนิคการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจมุสลิม
 5. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและพึงประสงค์ในการทำงานด้านการขนส่งสินค้าฮาลาล
 1. หลักการพื้นฐานฮาลาล-ฮารอม ในชีวิตประจำวัน (6 ชม.)
 2. หลักมาตรฐานฮาลาลสำหรับการจัดการสินค้าและบริการ (24 ชม.)
 3. การบริหาร Logistics Halal และการรับรอง (6 ชม.)
 4. Best Practices for Halal Logistics Management (6 ชม.)

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน