หัวข้อ Introductory English for Shipping Terminology

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้งานสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ Concept ของงานด้าน Logistics


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

1,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ และการจัดการคลังสินค้า

  1. Foreign Trade
  2. Buying and Selling
  3. Shipping
  4. Customs Entries and Duties
  5. Samples of Letters concerning shipping business

อบรม 6 ชั่วโมง

  • วันอังคาร   12 มี.ค.      เวลา 09.00-16.00 น.

วิธีการชำระเงิน