หัวข้อ การประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

รู้เท่ากันเกี่ยวกับการเลือกชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้า และครอบคลุมความเสียหายมากที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ Concept ของงานด้าน Logistics


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

1,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ และการจัดการคลังสินค้า

  1. หลักพื้นฐานของการประกันภัย
  2. ภัยที่เกิดแก่แก่สินค้า (Hazards)
  3. หลักสำคัญของสัญญาประกันภัย
  4. ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยสินค้า
  5. ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า
  6. องค์ประกอบในการพิจารณารับประกัน
  7. และอื่นๆ

อบรม 6 ชั่วโมง

  • วันพฤหัสบดี       21 มี.ค.      เวลา 09.00-16.00 น.

วิธีการชำระเงิน