หัวข้อ การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

เพิ่มทักษะเทคนิคการขาย และเสริมสร้างคุณสมบัติการเป็น Sales และ Customer Service อย่างมืออาชีพ

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ Concept ของงานด้าน Logistics


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

4,500 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ และการจัดการคลังสินค้า

Sales and Marketing (6 ชั่วโมง)

 1. Introduction of sales (การแนะนำการขาย)
 2. What is Sales (การขายคืออะไร)
 3. Sale’s characteristics (คุณสมบัติของ Sales ที่ดี)
 4. Properties of Sales’ LSP (คุณสมบัติของ Sales Logistics Services Provider)
 5. Sales process (กระบวนการขาย)
 6. Sales technique (เทคนิคการขาย)
 7. Trends and factors of customer (แนวโน้มและปัจจัยของลูกค้า)
 8. Expectation (ความคาดหวัง)
 9. Thailand’s LSP (แนวโน้มของ LSPในประเทศไทย)

Customer Services (6 ชั่วโมง)

 1. Customer Service for logistics service provider business (CS สำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
 2. Character of customer service for logistics service provider business (ลักษณะ CSสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
 3. Vocab for customer service (คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ CS)
 4. Job Duty and cooperate internal and external (หน้าที่และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
 5. Booking Sea , Air & Cross Border , BL / AWB /TWB , Document Flow (การจองเรือ, เครื่องบิน และผ่านแดน, ใบตราส่งทางเรือ ทางอากาศ , Flow งานเอกสาร)
  6. Process Flow ( Export – Import ) ( Flow กระบวนการ การส่งออก-นำเข้า)

อบรม 12 ชั่วโมง

 • วันจันทร์          18 มี.ค.      เวลา 09.00-16.00 น.
 • วันพุธ             20 มี.ค.       เวลา 09.00-16.00 น.

วิธีการชำระเงิน