การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ (Modern Logistics & Supply Chain Management)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Modern Logistics กลยุทธ์การเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ วัสดุ จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เข้าใจแนวคิด และมีความรู้พื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นค่อยศึกษาลงลึกถึงกระบวนการบริหารจัดการในแต่ละส่วน

หลักสูตร Modern Logistics & Supply Chain Management เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ แนวคิด หลักการของการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อนำไปต่อยอดกลยุทธ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาองค์กรได้
 2. สอนวิชาชีพการจัดการสินค้าคงคลัง ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
 3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
 4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้ และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
 5. พัฒนาและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
 6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)
 2. กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 3. กลยุทธ์การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
 4. กลยุทธ์การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)
 5. การนำโลจิสติกส์ไปใช้พัฒนาธุรกิจ (Implementation of Logistics Management)
 6. การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ( Skills and Ability Development )
 7. Workshop/กรณีศึกษา

วิธีการชำระเงิน


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน