หัวข้อ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (OPERATIONS)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

บรรจุสินค้า ตาม Plan load พร้อมทั้งจัดเตรียม พนักงาน Tally ให้คอยเช็คของเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และ ออก Tally Sheet

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ การบรรจุและการขนถ่ายสินค้าทั้งในท่าเรือ ท่าอากาศ และนอกท่าเรือ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

3,500 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


หัวข้อ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า ( OPERATIONS ) อบรมรวม 15 ชม.

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ เกี่ยวกับขั้นตอนการบรรจุและการขนถ่ายสินค้าทั้งในท่าเรือ ท่าอากาศ และนอกท่าเรือ

 1. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
 2. การบรรจุและขนถ่ายสินค้าที่สถานีบรรจุสินค้าด้านนอกท่า ICD,CFS,OPERATION
 3. การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดการขนส่ง ( DISTRIBUTION AND FLEET MANAGEMENT )
  • ลักษณะประเภทและโครงสร้างของช่องทางจัดจำหน่าย
  • การพัฒนาและการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย
  • ลักษณะทั่วไปของบริการและโครงสร้างต้นทุนของการขนส่งโดยรถบรรทุก
  • สิ่งสำคัญในการวางแผน การปฏิบัติการและการควบคุมการขนส่งโดยรถบรรทุก

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน