ตัวแทนออกของที่ดี ไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่ผู้รับส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการเท่านั้น สามารถให้คำแนะนำเรื่องเอกสาร พิธีการ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้นำเข้าหรือส่งออกได้

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการความรู้ด้านปฏิบัติ พิธีการออกของ และผู้ที่ต้องการสอบรับเลขตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติเข้าอบรมเพื่อสอบตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร

 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป (วันที่สำเร็จการศึกษาจะต้องก่อนวันเข้าอบรม)
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 3. สัญชาติไทย
 4. มีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด

ค่าอบรม

11,900 บาท

(ราคานี้รวม  VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%)

** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม **


หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยวิทยากร จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร TIFFA ITBS สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

เทคนิคการเตรียมความพร้อม และแนวทางการสมัครสอบตัวแทนออกของ

ใช้เวลาอบรม 84 ชั่วโมง

 1. จรรยาบรรณตัวแทนออกของ
 2. ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO
 3. กฎหมายศุลกากร
 4. พิกัดอัตราศุลกากร
 5. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
 6. ราคาศุลกากร
 7. พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
 8. การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก
 9. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก
 10. พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
 11. พิธีการส่วนบุคคล เอกสิทธิ์ และใบสุทธินำกลับ
 12. พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน
 13. พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
 14. สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
 15. การทดสอบ

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


ภาพบรรยากาศการอบรม

รีวิวจากผู้เรียน