การจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

การใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า และลดระดับสินค้าคงคลังต่ำสุดอย่างเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า จัดซื้อ หรือ ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ไม่จำกัดคุณสมบัติ


ค่าอบรม

8,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


โปรโมชั่น

ค่าอบรมปกติ 8,900 บาท **
✨เหลือเพียง 7,900 บาท เท่านั้น❗ หากชำระไม่เกินวันที่ 3 พ.ค. 67


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 • เข้าใจหลักการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
 • ได้แนวคิดและเทคนิคในการบริหารจัดการคลังสินค้า และ สินค้าค้าคงคลัง ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
 • เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับ บริษัท LSP

  วันที่ 1 : การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

  1. พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
  3. การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า (e-Warehouse Information Management)
  4. ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายที่จำเป็นในคลังสินค้า (Warehouse Equipment)
  5. การขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้า
  6. การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Risk Management)
  7. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า
  8. รวมปัญหา ในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลัง
  9. Workshop / กรณีศึกษา

  วันที่ 2 : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

  1. ทำไมต้องบริหารสินค้าคงคลัง
  2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง
  3. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)
  4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
  5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง
  6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
  7. Work Shop / กรณีศึกษา


  วิธีการชำระเงิน


  ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

  สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


  สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

  ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

  เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  TAX ID : 010 553 909 7547