การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก BOI

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากBOI

BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศของเราก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) ไปจนถึงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ แต่การนำบริษัทของเราเข้า BOI หรือการที่ BOI เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกิจนั้น ๆ จะมีข้อดีอย่างไร

การลงทุนในประเทศไทยมีข้อดีอย่างไร?

ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจก่อนว่า ประเทศไทยของเรานั้นมีจุดแข็งอยู่หลายประการที่จะสามารถสร้างผลกำไรหลาย ๆ อย่างกลับสู่ภาครัฐและเอกชนภายในประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากร ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และจุดแข็งด้านอื่น ได้แก่

1.แรงงานทักษะฝีมือที่มีคุณภาพและมีจำนวนมากกว่าประเทศอื่น

2.วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย ผักและผลไม้สด เป็นต้น

3.ที่ตั้งเหมาะสมในด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ทำให้มีข้อได้เปรียบหลายอย่างโดยเฉพาะการขนส่งและการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ไปจนถึงทางอากาศ

สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

1.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)

2.ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)

3.ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

4.ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก

5.ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

1.อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% (ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)

2.อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

3.อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน

8 ประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุน

1.เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ, กิจการปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี, กิจการด้านการเกษตรกรรมต่าง ๆ

2.แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน เช่น กิจการเหมืองแร่ ตัดและผลิตโลหะ, กิจการผลิตแก้วและเซรามิคส์

3.อุตสาหกรรมเบา เช่น กิจการสิ่งทอ, กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า, กิจการผลิตของเล่น

4.ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เช่น กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักร

  1. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กิจการซอฟท์แวร์และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

6.เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ เช่น กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ, กิจการผลิตยา, กิจการผลิตพอลิเมอร์

7.การบริการและสาธารณูปโภค เช่น กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากขยะ หรือเชื้อเพลิงจากขยะ, กิจการนิคมและการพัฒนา, กิจการ Cloud service

8.การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น กิจการพัฒนาไบโอเทคโนโลยี, กิจการพัฒนานาโนเทคโนโลยี, กิจการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีหลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

  1. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
  • ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนและกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
  • ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
  • ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ กรณีการใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1 เครื่องจักรใช้แล้วที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็น เงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่นำเข้า โดยต้องได้รับใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน รวมทั้งการประเมินราคาที่เหมาะสม

1.2 สำหรับเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่นำเข้า ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็นเงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ได้แก่ เครื่องปั๊มเท่านั้น โดยต้องได้รับใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน รวมทั้งการประเมินราคาที่เหมาะสม

1.3 สำหรับกิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ์ จะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน 10 ปีในโครงการได้ตามความเหมาะสม โดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และให้นับเป็นเงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

  1. เงินลงทุนขั้นต่ำและความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศทั้งนี้
  • สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ ให้พิจารณาเงินลงทุนขั้นต่ำจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
  • ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 สำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยายจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
  • โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายละเอียดรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการกำหนด

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมและการใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI

ความยากง่ายในการขอขอรับการส่งเสริมจาก BOI

การนำบริษัทหรือกิจการสมัครเข้ารับขอการส่งเสริมจากเข้า BOI หรือที่เราเรียกกันง่าย ๆ ว่านำบริษัทเข้า BOI นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ทั้งในด้านการจัดเตรียมเอกสาร การตรวจสอบเงื่อนไขว่ากิจการของเราตรงกับเงื่อนไขที่ทาง BOI กำหนดหรือไม่ หากเงื่อนไขตรงตามที่ BOI กำหนดก็สามารถยื่นคำขอได้เลยโดยไม่ต้องกังวล แต่ที่สำคัญก็คือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามคู่มือยื่นคำขอจากทาง BOI เพราะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนั้นไม่ยาก แต่สิ่งที่ต้องเอาใจใส่มาก ๆ คือเรื่องเอกสารต่าง ๆ โดยคุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการยื่นคำขอฯ และเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ https://www.boi.go.th/index.php?page=apply_form

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์บีโอไอ https://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรียบเรียงโดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)