บทความ

ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้า

ปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมากนำเข้า (Import) สินค้าจากต่างประเทศทั้งจีน ยุโรป อเมริกาหรือเพื่อนบ้านอาเวียนมาขายในไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของชำร่วย...
Read more

การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ...
Read more

การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ...
Read more

การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border

การค้าผ่านแดน หรือ การปฏิบัติพิธีการผ่านแดน ซึ่ง หมายถึงการที่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันยินยอมให้มี การขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของตนเพื่อส่งออกต่อไป...
Read more

Gold vs Bitcoin = Safe Haven?

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 ที่ลากยาวมาหลายปี จนถึงปัจจุบัน ล่าสุด กุมภาพันธ์ 2022 ที่เกิดสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างประเทศ รัสเซีย - ยูเครน ทำให้หลายๆ ฝ่ายเกิดความวิตกกังวล...
Read more

ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ?

ต้นทุน (Cost) หมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและทําให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์หรือ ผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย์หรือการบริการ...
Read more

8 ขั้นตอนเข้าใจง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านศุลกากรแน่นอน

เมื่อคุณเริ่มต้นซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะนำเข้าหรือส่งออกโดยผ่านเส้นทางไหน ก็จะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้แน่นอน วันนี้ ITBS จะพาคุณเดินตามเส้นทางสินค้าของคุณตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดสุดท้าย...
Read more